The LNM Institute of Information Technology

Bandgap Conjugated Copolymers for Bulk Heterojunction Polymer Solar Cells

Mukhamed L Keshtov, Alexei R Khokhlov, Dimitry Y Godovsky, ILya E Ostapov, Vladimir G Alekseev, Zhiyuan Xie, Giriraj Chayal, Ganesh D Sharma “ Novel Pyrrolo [3, 4‐b] dithieno [3, 2‐f: 2”, 3”‐h] quinoxaline‐8, 10 (9H)‐dione Based Wide Bandgap Conjugated Copolymers for Bulk Heterojunction Polymer Solar Cells” 25 February 2022. https://doi.org/10.1002/marc.202200060.